3 unika idéer till medeltidsbröllop i Skåne, Österlen

3 unique wedding & elopement ideas for your medieval elopement in Sweden

Lavaux-photographe-Malin-Ovesson
By Malin Ovesson Megdiche - elopement & bröllopsfotograf

Best elopement wedding photographer Switzerland Sweden. Photographe marriage Lausanne. Bröllopsfotograf Malmö Ystad österlen

Medieval wedding as a wedding theme

Having a theme for your wedding can be a way to create a completely unique wedding that will be completely unique for you as a couple. Do you love history? Or castles and forts, jacks, knights, horses, crusades, dragons and magic? Yes, but then a medieval wedding, perhaps in Skåne, would have suited you perfectly.

Medeltidsbröllop som bröllopstema

Att ha ett tema på sitt bröllop kan vara ett sätt att skapa ett helt unikt bröllop som blir helt unikt för just er som par. Älskar ni historia? Eller slott och borgar, knektar, riddare, hästar, korståg, drakar och magi? Ja men då hade väl ett medeltidsbröllop, kanske i Skåne, passat er alldeles perfekt.   

Hästbröllop-Skåne

Medieval wedding rituals and customs - history

A medieval wedding lasted for several days. And the bride and groom had usually not chosen each other out of love, but it was the family that agreed on it. The wedding was less about love and more about magic and rituals.

Medieval bachelor party

There was a lot of magic around a medieval wedding. For the medieval “bachelor party”, the bride would bathe with female relatives and friends. Likewise, the groom would bathe. It was not to get clean but to avoid bad things happening. Sometimes they even walked around the sauna with torches and threw silver money in the oven for the home’s protective sand.

Morning gift

On the morning of the second wedding day, the groom would give a morning gift to the bride which could be property, pets or clothes, all depending on the social class. However, the woman lost the gift if she was unfaithful.

The wedding night

In the evening, the couple was taken by relatives and friends to the bridal chamber where the priest blessed the “bridal camp” ie the bed. They sang and danced and they said goodbye. After that, the family and friends returned to the party. The church, on the other hand, wanted the couple to abstain from intercourse for a few nights because “the bride was in a magically fragile state and she could be dangerous both to herself and her surroundings”.

Witchcraft & magic

Everything the bride did during the wedding got supernatural qualities – what she ate, what she did, the gifts she gave or received, etc.

The bride would be taken to her new home with festive antics, farce and she would be carried over the threshold. Everything would go fast so that no spirits followed to take revenge.

Medeltida bröllopsritualer och seder - historia

Ett medeltidsbröllop varade i flera dagar. Och brudparet hade oftast inte valt varandra av kärlek utan det var släkten som gjorde upp om det. Bröllopet handlade mindre om kärlek och mer om magi och ritualer.

 

Medeltida möhippa

Det var mycket magi runt det hela. Till medeltidens “möhippa” skulle bruden bada med kvinnliga släktingar och vänner. Likaså brudgummen skulle bada. Det var inte för att bli rent utan för att undvika att onda saker skulle hända. I bland gick man även runt bastun med facklor och kasta silverpengar i ugnen åt hemmets skyddsande. 

Morgongåva

På morgonen på den andra bröllopsdagen skulle brudgummen ge en morgongåva till bruden som kunde vara egendom, husdjur eller kläder, allt beroende på samhällsklass. Kvinnan miste dock gåvan om hon var otrogen.

Bröllopsnatten

På kvällen fördes paret av släkt och vänner till brudkammaren där prästen välsignade “brudlägret” dvs sängen. Man sjöng och dansade och man tog adjö. Därefter återvände släkten och vännerna till festen. Kyrkan däremot ville gärna att paret skulle avstå från samlag några nätter eftersom “bruden var i ett magiskt ömtåligt tillstånd och hon kunde vara farlig både för sig själv och sin omgivning”. 

Magi

Allt bruden gjorde under bröllopet fick övernaturliga egenskaper – det hon åt, det hon gjorde, de gåvor hon gav eller fick etc. 

Bruden skulle föras till sitt nya hem med festliga upptåg, spex och hon skulle bäras över tröskeln. Allt skulle gå snabbt så att inte andar följde efter för att hämnas. 

medeltidsbröllop-häst
medeltidsbröllop-inspiration

Wedding venues in Skåne that would suit a medieval wedding

The actual wedding ceremony was held outside the church gates in the Middle Ages and the priest asked the bride and groom if they wanted to get married. Then the groom put on the ring, first on the thumb, then the index finger and finally the middle finger. Then the couple bowed their heads and they were blessed. After they marched in to celebrate the bridal mass in the church. There are plenty of medieval churches in Skåne and also other historical monuments. 

Medieval castles in Skåne, Sweden

Did you know that Skåne has more medieval castles than any other region in the Nordic region? Here are some where you can celebrate your medieval wedding or traditional wedding. Of course, you can choose almost any place. But a medieval castle or castle frames the theme in a unique way.

Bäckaskog

A castle that dates from the 13th century and has parts of the monastery church preserved. There are several rooms here that are suitable for large parties from 70 – 400 people. They also have 122 beds so your guests need accommodation so this is a nice option.

Bosjökloster

A 900-year-old monastery castle which, like most other Scanian castles, is picturesquely situated by a lake and forest. In the stable, they can accommodate 110 guests and in the barn more. They have not yet had a medieval wedding but maybe yours will be the first?

Tosterups slott

Here we have a medieval castle with a moat and everything!

Örtofta slott

Here we have a castle with the opportunity to bring your own drink. You rent the castle including 11 double rooms.

Glimmingehus

It is possible to rent a part of the castle at Glimmingehus to have the wedding ceremony itself (however, it is not possible to have a wedding party in the castle, as it is a historically sensitive environment). The hall is best suited for a slightly smaller wedding, but you could have up to 60 people there.

You rent the hall for the wedding ceremony, about 1 hour, and during that time you have the hall to yourself, but you can count on regular visitors moving in the other parts of the building.

A person from Glimmingehus is on site in the meantime and helps to prepare by setting up the chairs and lighting lanterns etc.

The basic price is at the time of writing about SEK 3,000.

As the castle lacks heating, electricity and electric lighting, summer and early autumn are the most suitable times.

They do not have the opportunity to offer any medieval event, but it is possible to book a tour of the castle for their guests.

Other possible wedding venues and ceremony locations

Castles that were not built in the Middle Ages but which might still be suitable are Bjärsjölagård Castle, Marsvinsholm Castle, Malmöhus Castle, Svaneholm Castle, Trollenäs Castle and Wanås Castle.

Bollerup’s castle do not organise weddings but would work well for photography at, for example, an elopement wedding.

If you can not afford or want a medieval castle or castle, it works just as well to have the wedding in the church, forest, park or other historical monument. If you want a party, most rooms can be decorated to feel medieval.

Lokaler och vigselplatser i Skåne som skulle passa ett Medeltidsbröllop

Själva vigselceremonin hölls på medeltiden utanför kyrkportarna och prästen frågade brud och brudgum om de ville ingå äktenskap. Därefter trädde brudgummen på ringen, först på tummen, sedan pekfingret och sist långfingret. Sedan böjde paret ihop sina huvuden och de blev välsignade. Därefter tågade man in för att fira brudmässa i kyrkan. Medeltida kyrkor är det gott om i Skåne och även andra historiska monument. 

Skånska medeltida slott och borgar

Visste du att Skåne har fler medeltida borgar än någon annan region i Norden? Här är några där du kan fira ditt medeltidsbröllop eller traditionella bröllop. Så klart kan du välja nästan vilken plats som helst. Men en medeltida borg eller slott ramar ju in temat på ett unikt sätt.

Bäckaskog

Ett slott som härstammar från 1200 talet och har delar av klosterkyrkan bevarat. Här finns flera lokaler som passar stora fester från 70 – 400 personer. De har även 122 bäddar så behöver dina gäster logi så är detta ett fint alternativ.

Bosjökloster

En 900 år gammal klosterborg som liksom de flesta andra Skånska slott ligger pittoreskt vid sjö och skog. I stallet får de plats med 110 gäster och i logen fler. De har ännu inte haft något medeltidsbröllop men kanske ditt blir det första?

Tosterups slott

Här har vi ett medeltidsslott med vallgrav och allt! 

Örtofta slott

Här har vi ett slott med möjlighet att ta med egen dryck. Man hyr slottet inklusive 11 st dubbelrum. 

Glimmingehus

Det finns möjlighet att hyra borgstugan på Glimmingehus för att ha själva vigselceremonin (däremot är det inte möjligt att ha bröllopsfest i borgen, efter som det är en historisk känslig miljö). Salen passar bäst för ett lite mindre bröllop, men man skulle kunna ha uppåt en 60 personer där.

Man hyr salen för bröllopsceremonin, ca 1 h, och under den tiden har man salen för sig själv, men man får räkna med att ordinarie besökare rör sig i byggnadens övriga delar.

En person från Glimmingehus finns på plats under tiden och hjälper till att förbereda med att ställa fram stolarna och tända lyktor etc.

Grundpriset är ca 3000 kr i skrivandets stund.

Eftersom borgen saknar uppvärmning, el och elektrisk belysning är sommar och tidig höst den tid som passar bäst.

De har inte möjlighet att erbjuda något meddeltidsarrangemang, men det går bra att boka till en visning av borgen för sina gäster.

Andra möjliga vigselplatser

Slott och borgar som inte är byggda på medeltiden men som ändå kanske skulle passa är Bjärsjölagård slott, Marsvinsholms slott, Malmöhus slott, Svaneholms slott, Trollenäs slott och Wanås slott.

Bollerups borg anordnar inte bröllop men skulle funka fint till fotografering vid till exempel ett elopement bröllop.

Men har man inte råd eller vill ha en medeltida borg eller slott så funkar det ju lika bra att ha vigseln i kyrkan, skogen, parken eller annat historiskt monument. Vill man ha fest så kan de flesta lokaler dekoreras för att kännas medeltida. 

Det är din bröllopsdag! Den förtjänar att vara unik.

brudbukett-medeltidsbröllop

Medieval wedding details

Wedding rings

Smooth rings belong to our time. In the Middle Ages, they had stones.

Wedding dress and wedding accessories

The bride “went under the linen” which meant that they had a veil of linen that hid their face to protect against evil or to protect the groom because her magical gaze could give the upper hand in the marriage.

White wedding dresses began to appear in the 15th century at the princely courts, but it is only nowadays that it occurred among “ordinary” people.

The bridal crown was magical and could only be worn by virgins. Most often it was a silver crown or wreath borrowed from a statue of a saint.

Table setting and decoration

For table setting and decoration, you can use the classic materials such as wool, linen, metal, wood, stone and bone.

 

Medeltida bröllopsdetaljer

Vigselringar

Släta ringar tillhör våran tid. På medeltiden hade de stenar.

Klädsel, brudklänning och bröllopsaccessoarer

Bruden “gick under linet” vilket innebar att de hade en slöja av linne som dolde ansiktet för att skydda mot ont eller att skydda brudgummen eftersom hennes magiska blick kunde ge övertag i äktenskapet. 

Vita brudklänningar började komma lite på 1400 talet vid de furstliga hoven men det är bara i nutid som det förekom bland “vanligt” folk. 

Brudkronan var magisk och fick bara bäras av jungfrur. Oftast var det en silverkrona eller krans som lånades från en helgonbild. 

Dukning och dekoration

Till dukning och dekoration kan man använda de klassiska materialen som ull, linne, metall, trä, sten och ben. 

 

medeltidsbröllop-österlen
medeltidsbröllop-skåne

Photographer and creative direction: MA LOVE photography
Flowers: The Lindgren Sisters
Hair: Millan at Möllan
Horse: Österlen’s riding club

Source: Populär Historia

Fotograf och creative direction: MA LOVE photography
Blommor: Systrarna Lindgren 
Hår: Millan på Möllan
Häst: Österlens ridklubb

Källa: Populär Historia

Do you want to experience an adventure wedding elopement like this? Contact me today. I have packages where I just come and document your day, but also where I help you plan your magical, unique wedding elopement.

Vill du uppleva ett annorlunda äventyrsbröllop som detta? Kontakta mig i dag. Jag har bröllopspaket där jag bara kommer och dokumenterar er dag, men också där jag hjälper er att planera ert magiska, unika bröllop.

Best Elopement wedding photographer Sweden Switzerland Europe. wedding location. Bästa bröllopsfotografen Skåne Malmö Lund Ystad österlen

This Post Has 8 Comments

 1. Paige Weber

  These are fantastic elopement ideas! I love the idea of a medieval-themed elopement, and the photos you included are beautiful. Plus I loved learning about the the traditions on white wedding dresses and bridal crowns.

 2. Samantha Genido

  Omgsh a medieval elopement!? I’m so obsessed with these! Such great ideas for couples that want something rustic and unique!

 3. Wild and Found Photography

  These photos are so magical! I love these ideas and especially the history and traditions you described. Such a helpful post!

 4. Ethan James Rivera

  I absolutely love when couples add symbolism to their wedding day. it makes it that much more meaningful and impactful. Great information and inspiring. Thanks for sharing!

 5. Sienna

  This is such a fascinating read! Learning about old rituals is so neat!

 6. Nate

  I love love love the ideas here. Such a unique and great way to tap back into our roots and more importantly, the values of what a wedding and marriage means. I love these ideas. So unique and so magical!

 7. Marla

  I absolutely love this unique information. What a beautiful post!

 8. Justyna Butler

  oh my heart…such a timeless inspiration….love the horse idea…drooling

Leave a Reply